• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO izimarket.pl z 31.07.2014

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego izimarket.pl;
 3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.izimarket.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą aXid a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 9. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.izimarket.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.izimarket.pl, prowadzony jest przez firmę aXid, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe / kontaktowe:

aXid Dawid Kaczmarek

 1. Ptasia 2

65-520 Zielona Góra

NIP: 929 171 56 93

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres  sklep@izimarket.pl lub pod numerem telefonu: 79 100 46 60 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a)  przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozzila, Google Chrome, Opera, Safari.
 2. b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma aXid zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.izimarket.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma aXid może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę aXid za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy aXid.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy aXid.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach

Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 1. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy aXid
 2. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 3. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.izimarket.pl, dokonać wyboru towaru oraz jego rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego  wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w

tym kosztów dostawy,

 1. c) wybranej metody płatności,
 2. d) wybranego sposobu dostawy,
 3. e) przewidywanego terminu wysyłki,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą aXid, umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail

zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr [numer złożonego zamówienia]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez link potwierdzający zamieszczony w tejże wiadomości.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 1. Dostawa

5.1. Nasze towary dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Warunki dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są z klientem indywidualnie.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej „DPD” lub operatora logistycznego „Paczkomaty InPost”. Koszty dostawy są dostępne tutaj. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Przewidywany czas dostawy/odbioru (w zależności od wybranego sposobu dostawy) wynosi:

 1. a) Paczkomaty InPost - 1 - 3 dni robocze,
 2. b) Kurier DPD - 1 - 3 dni robocze,
 3. c) Poczta Polska - 2 - 4 dni robocze.
 4. d) Odbiór osobisty - do 2 dni roboczych.

W sytuacji gdy formą płatności jest przelew, czas dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania płatności na koncie.

W przypadku wyboru formy dostawy "Odbiór osobisty" towar będzie gotowy do odbioru najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. Dodatkowo klient zostanie poinformowany telefonicznie o gotowości towaru do odbioru.

UWAGA! W przypadku zamówień składanych poprzez opcję "Preorder" (przedsprzedaż) do powyższych czasów dostawy należy doliczyć 1 - 5 dni roboczych.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.izimarket.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie klienta – prośbę o wystawienie faktury VAT należy wysłać na adres sklep@izimarket.pl).

 1. Ceny i metody płatności 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego: mBank, nr rachunku: 49 1140 2004 0000 3102 7614 2718,
 2. b) płatnością w systemie DotPay (w tym płatność ratalna – Raty Alior Bank),
 3. c) płatność gotówką przy odbiorze towaru (płatność za pobraniem) – maksymalnie do kwoty 1000 zł. Dodatkowe koszty związane z płatnością za pobraniem znajdują się w zakładkach "Sposoby płatności" oraz "Czas i koszt dostawy".

6.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo odbiorze osobistym Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych i wysyłając je na adres: aXid, ul. Ptasia 2, 65-520 Zielona Góra, podany w niniejszym Regulaminie.

Oświadczenie może również zostać przesłane w formie elektronicznej na adres sklep@izimarket.pl  

7.2. Termin 14 - dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

izimarket.pl

ul. Ptasia 2

65-520 Zielona Góra

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma aXid jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@izimarket.pl 

Firma aXid zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do Sklepu Internetowego na adres:

izimarket.pl

ul. Ptasia 2

65-520 Zielona Góra

lub mailowo na adres: sklep@izimarket.pl

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma aXid podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę aXid o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: aXid , ul. Ptasia 2, 65-520 Zielona Góra, mailowo pod adres: sklep@izimarket.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma aXid zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą aXid a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą aXid a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy aXid.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Dokumenty do pobrania :

Wzór Odstąpienia od umowy 

Wzór formularza Reklamacyjnego